2. Werkwijze

Onderstaande bevat wat meer informatie over mijn werkwijze, tarieven die ik hanteer en afspraken die we maken, als ik kraamzorg bij je kom verlenen.

Omschrijving van de te verlenen kraamzorg

Kraamzorg Leef! is verantwoordelijk voor het verlenen van de kraamzorg, waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, moet worden verstaan:

  • Het assisteren van de verloskundige bij de eerstelijns bevalling
  • Het controleren en observeren van de lichamelijke conditie van zowel de zorgvrager, als de pasgeborene.
  • Het registreren van alle gegevens in het kraamzorgdossier
  • Het overleggen van de bevindingen met de verloskundige en de overdracht aan JGZ
  • Het begeleiden bij de borst- en/of flesvoeding
  • Het verzorgen van de zorgvrager en de pasgeborene
  • Het waarborgen van de hygiëne en rust in huis
  • Het geven van informatie en instructies m.b.t. herstel van de zorgvrager
  • Het geven van informatie en instructies betreffende de verzorging van de pasgeborene.

De aard en omvang van de te leveren kraamzorg worden tijdens de intake met je/ jullie besproken en schriftelijk vastgelegd.

Kwaliteit van zorg

Kraamzorg Leef! levert kraamzorg conform het Landelijk Indicatie Protocol met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving zoals vastgesteld door representatieve organisaties in overleg met de Inspectie voor Gezondheidszorg volgens de Basiskwaliteitseisen Kraamzorg.

Ik garandeer te allen tijde bevoegd en bekwaam te zijn de kraamzorg te verlenen. Mijn eerste prioriteit in de kraamperiode is zorg voor jou en je pasgeborene, daarna afhankelijk van het aantal kraamzorguren de zorg voor partner en andere thuiswonende kind(eren) en licht huishoudelijke taken.

Alle details over de taken zullen tijdens de intake, ongeveer 6-8 weken voor de uitgerekende datum, worden besproken.

Arbo-richtlijnen

Kraamzorg Leef! werkt volgens de richtlijnen van de Arbeidsomstandighedenwet. De omgeving waar de werkzaamheden worden verricht moet werkbaar en veilig zijn. Bij een thuisbevalling en tijdens de kraamperiode moet je bed op een minimale hoogte van 80cm staan. Een waterbed is tijdens je kraamperiode niet wenselijk. Heb je dit, dan bespreken we tijdens de intake de mogelijkheden.

Er dient warm stromend water op de verdieping van de verzorging van moeder en pasgeborene aanwezig te zijn.

Alle in huis aanwezige voorzieningen en huishoudelijke apparatuur dienen te voldoen aan alle bestaande veiligheidsnormen. Bij de intake nemen we een checklist door om te kijken of er ik veilig kan werken in de kraamweek of dat er nog wat geregeld moet worden.

Geheimhouding en privacy

Als kraamverzorgende heb ik beroepsgeheim. Ik behandel en registreer je persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk. Al het besprokene gedurende de kraamtijd wordt niet naar buiten gebracht, tenzij dit in direct belang is voor de gezondheid van jou, je pasgeborene of een van de andere gezinsleden. Indien dit aan de orde is, zal dit altijd met jou besproken worden.

Urenvergoeding kraamzorg 2023

Kraamzorg Leef! hanteert de geldende kraamzorgtarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) voor 2023.

PrestatiesMaximumtarief
Per uur kraamzorg€ 59,33
Assistentie van kraamzorg bij de bevalling, per uur€ 59,33
Per inschrijving€ 14,91
Per intake:
− of bij de cliënt thuis€ 100,61
− of op afstand€ 42,44
Assistentie van kraamzorg bij de bevalling, per assistentie€ 69,55
Onderlinge dienstverleningmaximum tarief

Ik reken een kilometervergoeding van €0,30 per kilometer vanaf >10 km enkele reis. Deze kosten worden niet vergoed door de verzekeraar. Mochten deze kosten financieel een probleem zijn voor je, maak dat dan graag bespreekbaar. Dan kijken we samen naar een passende oplossing.

kraamzorg Leef! valt onder niet-gecontracteerde zorg. Kijk even goed je polis na, op hoeveel vergoeding jij recht hebt. Een naturapolis vergoedt vaak een deel, een restitutiepolis vergoedt vaak alles. Daarnaast geldt er voor jou een wettelijke eigen bijdrage. Deze is voor 2023 vastgesteld op €4,40 per zorguur. Dit bedrag dien je dus zelf te betalen. Als je aanvullend verzekerd bent, kan het zijn dat ook deze kosten vergoed worden door je verzekeraar.

De kosten van de reguliere kraamzorg, de kosten van de gewenste aanvullende kraamzorg, alsmede de wettelijke eigen bijdrage worden door middel van een gespecificeerde factuur aan jou in rekening gebracht. Deze dien je binnen 30 dagen na ontvangst te voldoen. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat de factuur ingediend wordt bij je verzekering, zodat je het verzekerde bedrag weer terug krijgt.

Kraamzorg met tussenkomst van een andere organisatie

Naast rechtstreekse zorg verlenen, zijn er ook mogelijkheden om de zorg te verlenen met tussenkomst van een andere organisatie. Neem contact met me op, als je hier wat meer informatie over nodig hebt.

Teamwork

Je mag er vanuit gaan, dat als we een zorgovereenkomst aangaan, dat ik bij jou de kraamzorg kom verlenen. Ik plan voldoende ruimte in rondom jouw uitgerekende datum. Maar ook jij weet, dat niets zo onvoorspelbaar is, als de datum waarop je bevalling begint. Mocht je onverhoopt toch eerder of later bevallen en ik de zorg (nog) niet kunnen verlenen, dan heb ik een groepje ZZP-ers waar ik een beroep op kan doen. We gaan er niet voor, maar er is backup! Ik zal dit altijd goed naar jou communiceren.

Niet-rokenbeleid

Kraamzorg Leef! hanteert een niet-rokenbeleid. Ik stel het zeer op prijs, als je je gedurende de kraamtijd onthoudt van roken in mijn nabijheid. Daarnaast zal ik je advies geven over de gevaren van roken in bijzijn van je pasgeborene.

Klachten (volgens Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg)

gelukkig heb ik dit nog nooit bij de hand gehad, maar ik ben wettelijk verplicht om een klachtenregeling te hebben. Ik ben van mening dat bij onvrede over de te verlenen- of verleende zorg, openheid naar- en in gesprek gaan met elkaar de eerste stap is. Ik zal tijdens de kraamweek regelmatig even bij je polsen of alles naar wens is en of je je thuis voelt in je eigen huis. Ik hoor het dan ook graag als er voor-, tijdens of na afloop van de kraamperiode onvrede ontstaat.

Mocht er toch wat spelen en komen we er samen niet uit, dan heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van de onafhankelijke klachtenregeling, waarbij een klachtenfunctionaris wordt ingeschakeld. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen in het vinden van een oplossing waar iedereen tevreden over is. Het melden van onvrede kan je via deze link doen.

Tot slot

Mijn Algemene Voorwaarden zijn gebaseerd op bovenstaande werkwijze. Mocht je deze willen ontvangen, stuur dan even een berichtje. Je ontvangt ze sowieso, als je meer informatie of een aanmeldingsformulier wilt. Heb je naar aanleiding van bovenstaande vragen, dan hoor ik het graag.